LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2013-2014 TEOG 1. DÖNEM - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2–3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

... ...

CEVAP: B


 
 

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 

Çözüm:

Pay ve paydadaki üslü sayıları sadeleştirelim.

Paydaki 44'ü 2 tabanında yazabilmek için 4 = 22 eşitliğini kullanalım.

44 = (22)4 = 22 . 4 = 28

Değerleri eşit olduğundan, paydaki 44 ile paydadaki 28 birbirini götürür.

...

Geriye kalan ifadede 12 ve 6'nın kuvvetleri aynı olduğu için bu ifadeyi ...'nın 3.kuvveti olarak yazıp, bu kesri sadeleştirelim.

...

CEVAP: A


 
 

44 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22
B) 42
C) 43
D) 27
 

Çözüm:

4 tabanında verilen bu üslü sayıyı 2 tabanına dönüştürelim.

44 = (22)4 = 22 . 4 = 28

Soruda, üslü ifadenin yarısı istendiği için bulduğumuz sonucu 2'ye bölelim.

... ...

CEVAP: D


 

Bir izci kampına, Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin konaklaması için hazırlanan 36 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre, bu kampa Ankara'dan kaç öğrenci katılmıştır?

A) 33
B) 34
C) 35
D) 36
 

Çözüm:

36 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre toplam öğrenci sayısı

36 . 3 = 36 . 31 = 36 + 1 = 37'dir.

Her ilden gelen öğrenci sayısı eşit olduğundan, herhangi bir ilden gelen öğrenci sayısını bulabilmek için toplam öğrenci sayısını 81'e bölmemiz gerekir.

... ...

CEVAP: A


 

Bir kuş tüyünün kütlesi 0,000005 gramdır. Bu kuş tüyünün kütlesinin kilogram olarak bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 . 10–9
B) 0,005
C) 5 . 10–8
D) 50 . 10–10
 

Çözüm:

Gram cinsinden, kuş tüyünün kütlesi 5 . 10–6'dır. Soruda kütle kilogram cinsinden istendiği için bulduğumuz sayıyı 10–3 ile çarpmamız gerekir.

5 . 10–6 . 10–3 = 5 . 10–6 – 3 = 5 . 10–9

Bulduğumuz sayı kuş tüyünün kütlesinin bilimsel gösterimidir.

CEVAP: A


 

Aşağıdaki sayılardan hangisi, kenar uzunluğu tam sayı olmayan bir karenin alanını gösterir?

A) 16
B) 25
C) 32
D) 36
 

Çözüm:

Kenar uzunluğu tam sayı olan bir karenin alanı, tam karedir. Dolayısıyla, bu soruda hangi seçeneğin tam kare olmadığı sorulmaktadır.

C seçeneğindeki sayı tam kare değildir.

CEVAP: C


 

Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi ... ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır?

2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı sorusu
A) A
B) B
C) C
D) D
 

Çözüm:

  • 35'ten küçük ve 35'e en yakın tam kare sayı 52 = 25'tir.
  • 35'ten büyük ve 35'e en yakın tam kare sayı 62 = 36'dır.

Buna göre, ... sayısı 5 ile 6 arasındadır. Ayrıca, 35 sayısı 36'ya daha yakın olduğu olduğu için ...'e en yakın tam sayı 6'dır. Sayı doğrusunda 5 ile 6 arasında, 6'ya yakın olan nokta B ile gösterildiği için cevap B'dir.

CEVAP: B


 

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

6'yı kök içerisine alalım.

... ...

CEVAP: D


 

Sincaplı soru-Karekök

Yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre, sincap hangi ağaca en yakındır?

A) Ayva
B) Badem
C) Ceviz
D) Dut
 

Çözüm:

Sincap ile ağaç arasındaki uzaklıkları gösteren ifadelerde katsayıları karekök içerisine alalım.

A) ... ...

B) ... ...

C) ... ...

D) ... ...

Karekök içerisindeki sayılardan en küçüğü 63'tür. Bu nedenle sincabın en yakın olduğu ağaç, badem ağacıdır.

CEVAP: B


 

27 . 3–2 – 32 + 5 işleminin sonucu kaçtır?

A) –7
B) –1
C) 5
D) 20
 

Çözüm:

27 yerine 33 yazdığımızda çarpma işleminin 3'e eşit olduğunu görebiliriz.

27 . 3–2 = 33 . 3–2 = 33 – 2 = 31 = 3

Çarpma işleminin yerine 3 ve 32 yerine 9 yazdığımızda ise, sonucun –1 olduğunu görebiliriz.

27 . 3–232 + 5 = 39 + 5 = –1

CEVAP: B


 

... işleminin sonucu, aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Toplanan ifadelerde, mümkün olan tüm çarpanları karekök dışına çıkaralım.

  • ...
  • ...
 

Karekök içerisinde aynı sayılar olduğu için bulduğumuz ifadelerin katsayılarını toplayalım.

... ...

Bu sonucu ... ile çarptığımızda bir tam sayı elde ederiz.

... ...

CEVAP: C


 

Aşağıdakilerden hangisi bir fraktal oluşturmanın ilk üç adımı olamaz?

A) Fraktal iptal soru a

B) Fraktal iptal soru b

C) Fraktal iptal soru c

D) Fraktal iptal soru d

 

Çözüm:

"D" seçeneğindeki 3. şekil üzerinde, sol alt köşede iki küçük üçgen sehven fazladan yer almıştır. Bu nedenle 3. adımdaki şekilde fraktal oluşumu bozulmuştur. Dolayısıyla bu seçenek de doğru cevap olacağından soru İPTAL edilmiştir.


 

2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı karekök sorusu

Şekilde, Ali ile Ayşe'nin bayrak direğine olan uzaklıkları verilmiştir. Her biri bayrak direğine doğru ... m yürüdüğünde, aralarındaki mesafe kaç metre olur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

... ...'dir.

Ali bayrağa doğru ... m yürüdüğünde bayrak ile arasındaki mesafe

... ... m

olur. Ayşe bayrağa doğru aynı miktarda yürüdüğünde bayrak ile arasındaki uzaklık

... ... m

olur. Buna göre Ali ile Ayşe arasındaki yeni uzaklık

... ... m'dir.

CEVAP: C


 

Aşağıdakilerden hangisi, alanı ... cm2 olan bir dikdörtgen levhanın santimetre cinsinden kenar uzunlukları olabilir?

A) ... ve, ...
B) ... ve, ...
C) ... ve, ...
D) ... ve, ...
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Seçeneklerde verilen kenar uzunluklarını çarpıp, hangi sonucun verilen alana eşit olduğunu bulabiliriz.

A) ... ... ...

B) ... ... ...

C) ... ... ...

D) ... ... ...

CEVAP: B


 

2013-2014 1. Dönem yamuk sorusu

Şekildeki KLMN yamuğu, orijin etrafında saatin dönme yönünde 90° döndürülerek K'L'M'N' yamuğu elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi K'L'M'N' yamuğunun köşe noktalarının koordinatlarından biri değildir?

A) (3, 3)
B) (5, 3)
C) (5, 2)
D) (–1, –3)
 

Çözüm:

(m, n) noktası orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüldüğünde (n, –m) noktası elde edilir. Buna göre, yamuğun köşe noktaları döndürüldüğünde aşağıdaki noktalar bulunur.

  • (–3, 3) → (3, 3)
  • (1, 3) → (3, –1)
  • (–2, 5) → (5, 2)
  • (–3, 5) → (5, 3)

D seçeneğindeki nokta K'L'M'N' yamuğunun köşe noktalarından biri değildir.

CEVAP: D


 

Kenar uzunlukları ... cm ve ... cm olan bir karton, bir kenarının uzunluğu ... cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak, etiketler hiç üst üste gelmeyecek ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
 

Çözüm:

Teog etiket sorunun çözümü
  • Kartondaki satır sayısı: ...
  • Kartondaki sütun sayısı: ...

Etiketler kartona 3 satır ve 2 sütun oluşturacak şekilde yapıştırılmıştır. Bu iş için toplam 3 × 2 = 6 etiket kullanılmıştır.

CEVAP: A


 

2013-2014 1. Dönem yıldız sorusu

Yukarıda verilen örüntü, aynı kurala göre devam ettirildiğinde 6. adımdaki şekilde kaç tane yıldız bulunur?

A) 64
B) 47
C) 36
D) 27
 

Çözüm:

Bu örüntünün n. adımındaki yıldız sayısı n2'dir. Buna göre 6. adımdaki yıldız sayısı 62 = 36'dır.

CEVAP: C


 

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 0,06
B) 0,18
C) 0,6
D) 0,9
 

Çözüm:

... ... ... ... ...

CEVAP: C


 

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1215
B) 128
C) 122
D) 12-15
 

Çözüm:

Paydadaki üslü ifadeyi paya attığımızda kuvvetin işareti değişir.

... ...

CEVAP: B


 

Aşağıdakilerin hangisinde, y eksenine göre yansıma vardır?

A)

E harfinin yansıması-TEOG-LGS Çıkmış sorular

B)

E'nin y-eksenine göre yansıması-TEOG-LGS Çıkmış sorular

C)

E harfinin y'ye göre yansıması-TEOG-LGS Çıkmış sorular

D)

TEOG Çıkmış sorular ve çözümleri-yansıma
 
 

Çözüm:

C seçeneğindeki şekiller y-eksenine göre birbirinin yansımasıdır.

CEVAP: C