Sınıf 8DENEME OLARAK ÇÖZ ➤ 2013-2014 TEOG 2. DÖNEM-MAZERET

SÜRE

40:00

2013-2014 TEOG 2. DÖNEM (MAZERET) MATEMATİK

ÇÖZÜMLÜ DENEME OLARAK ÇÖZ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır?

4 bir tam kare sayıdır ve karekök dışına 2 olarak çıkar. B seçeneğinde verilen sayı –2'ye eşittir. –2 ise, bir rasyonel sayıdır.

Diğer seçeneklerde kök içerisindeki sayılar tam kare olmayan tam sayılardır. Bu nedenle A, C ve D seçeneğindeki sayılar irrasyoneldir.

CEVAP: B

SORU 2
2013-2014 üçgen katlayarak açıortay-kenarortay bulma sorusu

Dik üçgen şeklindeki bir kağıt, BA kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında II. şekildeki gibi A noktası B ve C noktaları arasında kalıyor. Buna göre, ABC üçgeninde içaçı ölçülerinin, büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir dik üçgenin en büyük açısı, dik açıdır. Bu nedenle ABC üçgeninin en büyük açısı...'dir.

Üçgen katlandığında ... açısının ...'dan daha dar (küçük) olduğunu görebiliyorsak, C seçeneğinin doğru olduğunu direkt olarak söyleyebiliriz.

Eğer bu durumu göremiyorsak, AC üzerindeki katlanma noktasına D ismini verip, katlama sonucu oluşan BDA ve BDC üçgenlerini karşılaştırarak da ... açısının daha küçük olduğunu anlayabiliriz.

2013-2014 üçgen katlayarak açıortay-kenarortay bulma sorusunun çözümü

Bu üçgenlerdeki ... açısı ortaktır. Bu nedenle üçgenlerde geri kalan iki açının toplamları eşittir. ... açısı ...'den küçük olduğu için ... açısı ...'den (veya ... açısı ...'den) büyüktür. Doğru sıralama C seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: C

SORU 3

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 230 dur?

Bu soruyu çözerken üslü sayılarla ilgili aşağıdaki iki çıkarımdan faydalanıyoruz.

 1. Tabanı eşit üslü sayıları çarptığımızda, kuvvetleri toplarız.
 2. Paydadaki üslü sayıyı paya atarken kuvvetin işaretini değiştiririz.
 

A) ...

 

B) ...

 

C) ...

 

D) ...

 

CEVAP: D

SORU 4
2013-2014 Üçgenlerde Eşlik-Benzerlik Sınav Sorusu

Şekildeki A, C, D noktaları doğrudaş ve ...'tir. |AC| = |DE| = 6 cm, |CD| = 2 cm, |AB| = 8 cm, |BC| = (3x – 2) cm ve |AE| = (2x + 1) cm olduğuna göre, |AE| kaç santimetredir?

ABC ve DAE üçgenlerinin birer açıları ortaktır. Ayrıca, ortak açıyı oluşturan kenarlar aynı uzunluktadır.

 • ...
 • |AC| = |DE| = 6 cm
 • |AB| = |AD| = 8 cm

Yukarıdaki bilgiler ABC ve DAE üçgenlerinin eş olduğunu gösterir. Buna göre, x cinsinden verilen kenar uzunlukları da eşit olmalıdır.

|BC| = |AE|

⇒ 3x – 2 = 2x + 1

⇒ 3x – 2x = 1 + 2

⇒ x = 3

2x + 1 ifadesinde x yerine 3 yazıldığında, 7 sonucu elde edilir. Bu nedenle |AE| = 7 cm'dir.

CEVAP: C

SORU 5
2013-2014 diziler sorusu

Yukarıdaki dörder terimi verilen geometrik ve aritmetik dizilerin 7. terimleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Geometrik dizideki her terim bir öncekinin 2 katıdır. Buna göre, 5. terim 8 × 2 = 16'ya; 6. terim 16 × 2 = 32'ye; 7.terim 32 × 2 = 64'e eşittir.

Aritmetik dizideki her terim bir öncekinden 3 fazladır. Buna göre, 5. terim 11 + 3 = 14'e; 6. terim 14 + 3 = 17'ye; 7. terim 17 + 3 = 20'ye eşittir.

Dizilerin 7. terimleri arasındaki fark 64 – 20 = 44'tür.

CEVAP: D

SORU 6
2013-2014 üçgen dik prizma açınımı sorusu

Bir üçgen dik prizmanın açınımı olan kartonun tek tarafı şekildeki gibi boyanıyor. Bu karton boyalı kısmı dışında kalacak şekilde kapatıldığında elde edilen üçgen prizmanıngörünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

2013-2014 üçgen dik prizma açınımı sorusu-çözüm

Açınımdaki boyalı kısım, yan yüzlerin üçünden de geçen bir dik üçgendir. B seçeneğindeki boyalı üçgen ise yan yüzlerin ikisinin üzerindedir. Bu geometrik cisim, açınımı verilen üçgen dik prizma olamaz.

CEVAP: B

SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşliktir?

Bir denklemin özdeşlik olabilmesi için değişkenin değerinden bağımsız olarak, eşitliğin iki tarafının birbirine eşit olması gerekir.

A) Sol taraftaki parantezi açtığımızda, 2d – 8 ifadesini elde ederiz. Bu ifadede 2d ile –8'in yerini değiştirdiğimizde, eşitliğin sağındaki –8 + 2d ifadesini elde ederiz. Bu seçenekteki eşitlik bir ÖZDEŞLİKTİR.

B) Soldaki parantezi açarsak, 3y – 12 ifadesini elde ederiz. Yalnız bu ifade eşitliğin sağ tarafındaki ifade ile aynı değildir. Bu nedenle B seçeneğindeki eşitlik bir ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

C) Sağdaki parantezi açtığımızda, 20 + 5c ifadesi ile karşılaşırız. Bu ifade, eşitliğin sol tarafındaki ifadeden farklıdır. Verilen eşitlik bir ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

D) Sağdaki parantezi açtığımızda, 5x + 15 ifadesini buluruz. Bu ifade eşitliğin sol tarafındaki ifadeden farklıdır. Verilen eşitlik bir ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

CEVAP: A

SORU 8
2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusu

Bir parkın ve içindeki havuzun planı şekildeki gibi kareli kağıda çizilmiştir. Havuzun çevresinin uzunluğu 40 m olduğuna göre, parkın çevresinin uzunluğu kaç metredir?

Kareli kağıttaki bir karenin kenar uzunluğuna 1 birim dersek, havuzun çevresi 8 birim olur. 40 m'lik uzunluk 8 birimle gösterildiğine göre, 1 birim 5 m'ye eşittir.

2013-2014 TEOG Pisagor Teoremi Sorusunun Çözümü

Şekildeki parkın kenar uzunluğu, bir kenarı 3 birim olan ikizkenar dik üçgenin hipotenüsüne eşittir. Bu uzunluk

...

birime eşittir. Kare şeklindeki parkın çevresi ise ... birimdir. 1 birim, 5 m'ye eşit olduğuna göre, parkın çevre uzunluğu ... m'dir.

CEVAP: C

SORU 9

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 kırmızı, 5 mavi ve 2 sarı top vardır. Torbaya geri atılmamak şartıyla, art arda rasgele çekilen iki toptan birincisinin kırmızı, ikincisinin mavi renkte olma olasılığı nedir?

İlk top çekilmeden önce torbada 10 vardır ve bu topların 3'ü kırmızıdır. Buna göre çekilen ilk topun kırmızı olma olasılığı ...'dur. İlk çekilen top kırmızı ise, torbada geriye 9 top kalır ve bu topların 5'i mavidir. Çekilen ikinci topun mavi olma olasılığı ...'dur. Bu iki olayın art arda gerçekleşme olasılığı ...'dır.

CEVAP: D

SORU 10

Aşağıdaki sayılardan hangisi ... ile toplanırsa toplam ... olur?

 • ...... ve
 • ......'tir.

Buna göre, toplanması gereken sayı

.........'dir.

CEVAP: A

SORU 11

Aşağıdakilerin hangisindeki üçgenler x eksenine göre birbirinin yansımasıdır?

C seçeneğindeki üçgenler x-eksenine göre birbirinin yansımasıdır.

CEVAP: C

SORU 12

Bir dik üçgenin hipotenüsü 50 cm'dir. Bu üçgenin dik kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?

2013-2014 Üçgenlerde Eşlik-Benzerlik Sınav Sorusunun çözümü

Yukarıdaki şekilde, bir ABC dik üçgeni ve bu dik üçgenin dik kenarlarının orta noktalarını birleştiren bir [DE] doğru parçası görüyoruz.

ABC ve DBE üçgenlerinin dik açıları ortak ve bu açıyı oluşturan kenar uzunlukları arasındaki oran

......'dir.

Buna göre, ABC ve DBE üçgenleri benzerdir. DBE üçgeninin ABC üçgenine benzerlik oranı ...'dir.

|AC| = 50 cm olduğuna göre |DE|'nin uzunluğu ... cm'dir.

CEVAP: D

SORU 13
2013-2014 Üçgenler Sorusu

Yukarıda verilen dik üçgenlerde, |AB| = 10 cm, |BC| = 8 cm ve |DF| = 4 cm'dir. ... olduğuna göre, |EF| kaç santimetredir?

...ve ...'dır. Bu iki değeri birbirine eşitleyerek |EF|'nin 5 cm olduğunu görebiliriz.

...

... cm

CEVAP: A

SORU 14

3 erkek ve 4 kız öğrenci arasından matematik yarışması için 1 erkek ve 2 kız öğrencinin bulunduğu 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

3 erkek öğrenci arasından 1'i 3 farklı şekilde ve 4 kız öğrenci arasından 2'si ... farklı şekilde seçilebilir. Buna göre gruplar 3 . 6 = 18 farklı şekilde oluşturulabilir.

CEVAP: C

SORU 15

Çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir, tabanına dik ya da tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde arakesit aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Dairesel, karesel ve dikdörtgensel bölgeler elde edebildiğimiz halde, üçgensel bir ara kesit elde edemeyiz.

A) Dik dairesel silindirin dairesel kesiti-çıkmış soru

Daire

B) Dik dairesel silindirin silindirin kare kesiti-çıkmış soru

Karesel Bölge

D) Dik dairesel silindirin dikdörtgen kesiti-çıkmış soru

Dikdörtgensel Bölge

CEVAP: C

SORU 16

... cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • Pay : 4x – 8 = 4(x – 2)
 • Payda : 8x – 16(x – 1) = 8x – 16x + 16 = –8x + 16 = –8(x – 2)

Bulduğumuz ifadeleri yerine yazarsak, sonucun ...'ye eşit olduğunu görebiliriz.

.........

CEVAP: B

SORU 17
2013-2014-doğrunun eğimi-çıkmış soru

Verilen koordinat sisteminde K(–2, 0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi ...'dir. Buna göre, bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

Eğimi ... olan bir doğru üzerinde x'i 1 birim artırmamız y'nin ... birim artmasına neden olur. Bu nedenle y'nin 1 birim artması için sağa doğru 2 birim gitmemiz gerekir.

2013-2014-doğrunun geçtiği nokta-çözüm

K noktasından 2 birim sağa ve 1 birim yukarı ilerlediğimizde y-ekseni üzerindeki (0, 1) noktasına ulaşırız. K ve (0, 1) noktalarından geçen doğruyu çizdiğimizde IV numaralı noktanın da bu doğru üzerinde olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D

SORU 18

Bir yardım derneğinin toplantısına katılan davetlilerin ...'si otuzar lira, geriye kalanlar ise ellişer lira bağış yapmıştır. Yapılan bağışların toplamı 4400 lira olduğuna göre, kaç kişi bağış yapmıştır?

Bu toplantıda ellişer lira bağış yapanlar, tüm davetlilerin ...'üdür.

Davetli sayısına x dersek,

 • 30 lira bağış yapanların sayısı ... ve bu davetlilerin verdiği toplam para miktarı ... olur.
 • 50 lira bağış yapanların sayısı ... ve bu insanlardan toplanan para ...'tür.

x cinsinden, yapılan bağışların toplamı

...'tür.

Bulduğumuz ifadeyi 4400'e eşitleyerek, davetli sayısını (x'i) bulabiliriz.

...

x'in değerini bulabilmek için her iki tarafı da 110'a bölüp 3 ile çarpalım.

...

...

CEVAP: B

SORU 19
2013-2014 baskül sorusu

Yukarıdaki şekillerde özdeş küpler ve özdeş piramitlerin kütleleri ölçülmektedir. I ve II. şekildeki ölçümlere göre, III. şekildeki ölçüm kaç kilogramdır?

Bir küpün kg cinsinden kütlesi x ve bir piramitin kg cinsinden kütlesi y olsun. Buna göre I. şekildeki kütlelerin toplamı 2x + y ve II. şekildeki kütlelerin toplamı x + 2y'dir. Bu kütleleri basküllerin ölçtüğü değerlere eşitlersek, aşağıdaki denklem sistemini elde ederiz.

2x + y = 22

x + 2y = 20

Bu denklemleri taraf tarafa topladığımızda 3x + 3y = 42 denklemini elde ederiz. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x + y = 14 sonucu ile karşılaşırız. Buna göre III. şekildeki ölçüm 14 kg'dır.

CEVAP: B

SORU 20

Koordinat sisteminde denklemleri x = 3 ve –x + y = 1 olan doğrular ile x ve y eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

Aşağıdaki şekilde

 • x = 3 doğrusu turuncu ve
 • –x + y = 1 doğrusu yeşil renkte

gösterilmiştir. Alanı istenilen bölge ise mavi renge boyanmıştır.

2013-2014 doğrunun grafiği çıkmış soru

Kesişim noktası:

x = 3 ve –x + y = 1 doğrularının kesişim noktası, iki doğrunun da üzerindedir. x = 3 doğrusunun üzerindeki tüm noktaların x koordinatı 3'tür.

–x + y = 1 denkleminde x yerine 3 yazarak kesişim noktasının y-koordinatını da bulabiliriz.

–3 + y = 1

⇒ y = 4

Buna göre, kesişim noktası (3, 4)'tür.

Alan:

Mavi renkteki bölge bir yamuktur. Bu yamuğun paralel kenarları 1 ve 4, yüksekliği ise 3 birimdir. Buna göre istenilen bölgenin alanı

... birimkaredir.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık