Sınıf 8DENEME OLARAK ÇÖZ ➤ 2016-2017 TEOG 2. DÖNEM

SÜRE

40:00

2016-2017 TEOG 2. DÖNEM MATEMATİK

ÇÖZÜMLÜ DENEME OLARAK ÇÖZ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi 6x2 . y cebirsel ifadesine özdeştir?

A) 2y . 4x = 8xy

B) 2x2 . 4y = 8x2y

C) 2y2 . 3x = 6y2x = 6xy2

D) 3x2 . 2y = 6x2y

CEVAP: D

SORU 2

a = 2, b = 3, c = 5 olduğuna göre 180 sayısının a, b, c cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Çarpan ağacı yöntemiyle 180'i asal çarpanlarına ayırarak sorunun cevabını bulabiliriz.

180'in çarpan ağacı aşağıdaki gibidir.

180'in Çarpan Ağacı

Yukarıdaki çarpan ağacına göre 180'in asal çarpanlarına ayrılmış hali 22 . 32 . 5'tir. a, b ve c cinsinden doğru ifade A seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: A

SORU 3

Kenarlarından birinin uzunluğu ... cm olan bir dikdörtgenin alanı santimetrekare cinsinden bir doğal sayıdır.

Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) ......... DOĞAL SAYI

B) ......... DOĞAL SAYI DEĞİL

C) ......... DOĞAL SAYI

D) ......... DOĞAL SAYI

CEVAP: B

SORU 4
Negatif eğimli doğru-çıkmış soru
Orijinden geçen doğru-çıkmış soru
Eğimi negati olan doğru-çıkmış
Pozitif eğimli doğru-çıkmış soru

Yukarıda verilen doğrulardan hangilerinin eğimi negatiftir?

Verilen doğrulardan sol tarafa eğimli olanlar k ve m'dir. Dolayısıyla, k ve m doğrularının eğimi negatiftir. Bu doğrular üzerinde, x'in değerini artırmamız y'nin değerinin azalmasına neden olur.

CEVAP: C

SORU 5

Çevresi ... cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından ikisi ... cm ve ... cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

Üçgenin çevresini ve kenar uzunluklarını gösteren ifadelerde, tam kare çarpanların tümünü karekök dışına çıkaralım.

  • ...
  • ...
  • ...
 

Üçgenin üçüncü kenar uzunluğunu bulabilmek için çevre uzunluğundan verilen iki kenar uzunluğunu çıkarmamız gerekir.

............ cm

Bulduğumuz ifadede 4'ü karekök içerisine aldığımızda B seçeneğinde verilen sayıyı elde ederiz.

......... cm

CEVAP: B

SORU 6

Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı ... olduğunda göre bu torbada mavi renkte olmayan kaç top vardır?

Çekilen topun mavi olma olasılığı, mavi topların sayısının 12'ye bölümüne eşittir. Bu oran ...'e eşit olduğuna göre, mavi topların sayısı 4'tür.

...

...

Torbada 4 mavi top olduğuna göre, mavi olmayan topların sayısı 12 – 4 = 8'dir.

CEVAP: D

SORU 7
2016-2017 teog II nokta döndürme sorusu

Kareli kâğıt üzerinde verilen K noktasının O noktası etrafınfa döndürülmesiyle oluşan görüntülerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

K noktası O etrafında döndürüldüğünde, yarıçapı K ile O noktaları arasındaki uzaklığa eşit olan bir çember üzerinde hareket eder. Bu uzaklık, kenar uzunlukları 1 ve 2 birim olan bir dik üçgenin hipotenüsüne eşittir. Pisagor Teoremine göre hipotenüsün uzunluğu ... birimdir.

... ... ... birim

2016-2017 teog II nokta döndürme sorusunun çözümü

O noktasının P, R ve T noktalarına olan uzaklığı da ... birimdir.

O'nun S'ye uzaklığı 2 birim olduğu için S noktası K'nın O etrafında döndürülmesiyle elde edilen görüntülerden biri olamaz.

CEVAP: C

SORU 8

Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.

Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır?

Çekilme olasılığı en az olan renk, torbada en az sayıda olandır. Hesaplama yapmadan da cevabın B seçeneği olduğunu görebiliriz. Yine de bu olasılıkları hesaplayalım.

Belli bir renkteki bilyenin çekilme olasılığı, bu renkte olan bilye sayısının, toplam bilye sayısına bölümüyle bulunabilir. Toplam bilye sayısı 5 + 6 + 3 + 5 = 19'dur.

  • Mavi bilyenin çekilme olasılığı = ...
  • Beyaz bilyenin çekilme olasılığı = ...
  • Turuncu bilyenin çekilme olasılığı = ...
  • Sarı bilyenin çekilme olasılığı = ...

Buna göre, turuncu renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır.

CEVAP: B

SORU 9
2016-2017 TEOG üçgen sorusu

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde; ..., ..., ...ve ... dir.

Buna göre aşağıdakilerden en uzunu hangisidir?

Önce, şekilde verilmeyen iç açıları bulalım.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
2016-2017 TEOG üçgen sorusunun çözümü

Bir üçgendeki en uzun kenar, en büyük açının karşısındadır.

İç açılarına baktığımızda, ADC üçgenindeki en büyük kenarın [AC] olduğunu görebiliriz.

ABC üçgeninde [AB]'nin karşısındaki açı, [AC]'nin karşısındaki açıdan büyüktür. Bu nedenle [AB]'nin uzunluğu [AC]'ninkinden fazladır. Bu üçgendeki en büyük açı [AB]'nin karşısında olduğu için şekildeki en uzun kenar [AB]'dir.

CEVAP: A

SORU 10
2016-2017 pisagor teoremi sorusu

Şekilde verilen ABC dik üçgeninde [AB] ... [AC]'dir.

|AB|=... cm ve |AC| = ... cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

|BC| uzunluğunu hesaplayabilmek için Pisagor bağıntısını kullanabiliriz.

...

...

...

...

...

... cm

CEVAP: D

SORU 11

(3x + 7) . (4x – 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x'in katsayısı kaçtır?

Soruda verilen çarpma işlemini yaptığımızda, x'in katsayısının 22 olduğunu görebiliriz.

(3x + 7) . (4x – 2) = 12x2 – 6x + 28x – 14

 = 12x2 + 22x – 14

CEVAP: C

SORU 12

x2 + ax + 64 cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Tam kare olan bir ifade (x + b)2 şeklinde yazılabilir. (x + b)2'nin açık hali x2 + 2bx + b2'dir. Bu ifadeyi soruda verilen ifadeye eşitlersek b2 = 64 olur. Buna göre, b sayısı 8 veya –8'dir.

b = 8 için x2 + 2bx + b2 ifadesinde x'li terimin katsayısı 2 . 8 = 16'dır. x'in katsayısı a'ya eşit olduğu için bu sayı 16 olabilir.

NOT: b = –8 için a = –16'dır.

CEVAP: C

SORU 13
2016-2017 Üçgenlerde Benzerlik Sınav Sorusu

Yukarıdaki kareli zeminde verilen K, L, M, N noktalarından biri ile P, R, S, T noktalarındanbirinin bir doğru parçası ile birleştirilmesi sonunda bir köşesi C olan üçgen elde ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki nokta birleştirildiğinde elde edilen üçgen ile ABC üçgeninin benzerlik oranı ... olur?

Verilen iki nokta birleştirildiğinde elde edilen üçgenle ABC üçgeninin ... açısı ortaktır. Benzer oranı, eşit açıların karşısındaki kenar uzunluklarının oranına eşittir.

Noktaları birleştiren doğru parçasının uzunluğuna x dersek

... birim

olur. |AB| = 6 birim değerini bu eşitlikte yerine yazarsak x = 4 birim çıkar. 4 birim uzunluğundaki doğru parçası L ve R noktalarının birleştirilmesiyle elde edilir.

CEVAP: B

SORU 14

Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi, denklemi y = 3 – x olan doğru ile y ekseni üzerindeki bir noktada kesişir?

y-ekseninin üzerindeki noktaların x koordinatı 0 olduğundan, bir doğrunun bu ekseni hangi noktada kestiğini bulabilmek için doğruyu ifade eden denklemde x yerine 0 yazıp, y'nin değerini hesaplayabiliriz.

y = 3 – x denkleminde x = 0 için y'nin değeri 3'tür.

y = 3 – 0 = 3

x yerine 0 yazdığımızda y için aynı değeri veren seçenek, y = 3 – x doğrusu ile y-ekseni üzerindeki bir noktada kesişir.

A) y = 3 . 0 + 3 = 3

B) y = 2 – 3 . 0 = 2

C) y = 2 . 0 + 1 = 1

D) y = 0 + 2 = 2

Buna göre doğru seçenek A'dır.

2016-2017 Doğrunun Denklemi ile ilgili çıkmış sorunun çözümü

CEVAP: A

SORU 15

Tamamı dolu iken boşaltma musluğu açılan bir depoda bulunan su miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Depodaki Su Miktarının Zamana Göre Değişimi

2016-2017 TEOG veri analizi sorusu style="border-radius: 10px;">

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Grafiğin y eksenini kestiği nokta olan 40, depo doluyken içerisindeki su miktarını göstermektedir. DOĞRU

B) 1 saatte 2 m3 su boşaldığına göre 10 saat sonunda 20 m3, yani suyun yarısı, boşalır. DOĞRU

C) Grafiğin x eksenini kestiği nokta, depoda suyun kalmadığı zamanı gösterir. YANLIŞ

D) 1 saatte 2 m3 su boşaldığına göre 13 saatte 26 m3 su boşalır. Geriye 40 – 26 = 14 m3 su kalır. DOĞRU

CEVAP: C

SORU 16

2x + y = 3

3x + 2y = 6

denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

İlk denklemi –2 ile çarparsak, denklem sistemi

–4x – 2y = –6

3x + 2y = 6

haline dönüşür. Bu denklemleri taraf tarafa topladığımızda

–4x –2y + 3x + 2y = –6 + 6

⇒ –x = 0

⇒ x = 0

sonucunu elde ederiz. İlk denklemde x yerine 0 yazdığımızda

2 . 0 + y = 3

⇒ y = 3

sonucuna ulaşırız. Buna göre, denklem sisteminin çözümü (0, 3) noktasıdır.

CEVAP: D

SORU 17
TEOG kenarortay sorusu

Yukarıdaki ABC üçgeninde BC kenarı üzerinde ayrılan parçaların uzunlukları verilmiştir.

|AB| = |AC| olduğuna göre ABC üçgeninin BAC açısına ait açıortayı aşağıdakilerden hangisidir?

|AB| ve |AC| uzunlukları aynı olduğuna göre ABC bir ikizkenar üçgendir ve BAC açısına ait açıortay aynı zamanda BC kenarına ait kenarortaydır. Kenarortay, ait olduğu kenarı ikiye böler. BC kenarının orta noktası F'dir. Buna göre ABC üçgeninin kenarortayı ve dolayısıyla açıortayı [AF] doğru parçasıdır.

CEVAP: B

SORU 18

"Elif'in yaşının 3 katının 4 eksiği 26'dan küçüktür."

x, Elif'in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

Elif'in yaşı: x'dir.

Elif'in yaşının 3 katı: 3x'dir.

Elif'in yaşının 3 katının 4 eksiği: 3x – 4'tür.

Bu ifadenin 26'dan küçük olması, 3x – 4 < 26 eşitsizliği ile gösterilir.

CEVAP: A

SORU 19

... denkleminde, ... değişkeninin ... değişkeni cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

x'li terimi eşitliğin soluna ve y'li terimi eşitliğin sağına atalım.

...

x'li terimi sol tarafta yalnız bırakabilmek için her iki tarafı da 5'e bölelim.

...

...

CEVAP: B

SORU 20

Aşağıdaki koordinat sisteminde AB doğru parçası ile bir çember verilmiştir.

Yansıma ve öteleme hareketleri-TEOG-LGS Çıkmış sorular

Buna göre AB doğru parçasına aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa oluşacak görüntü, verilen çemberin çapı olur?

Yansıma ve öteleme hareketleri-TEOG-LGS Çıkmış sorular ve çözümleri

AB doğru parçasının y-eksenine göre yansıması, yukarıdaki şekilde maviyle gösterilmiştir. Mavi doğru parçası 6 birim yukarı ötelendiğinde, çemberin merkezinden geçen kırmızı doğru parçası elde edilir. Bu doğru parçası çemberin çapıdır.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık